ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท แอ็ดวานซ์อนฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "AIT")
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (13 ม.ค. 2565)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออกและเสนอขาย 515,802,242 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ 515,787,676 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ 1:1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น)
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 2 บาท
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 26 มกราคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 กันยายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 มกราคม 2567
เอกสารดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด