วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ

เป้าหมายทางธุรกิจในปี 2558

บริษัทกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2558 ดังนี้

 • รักษาฐานลูกค้าสำคัญ ได้แก่ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
 • ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น และมีการให้กำหนดลำดับความสำคัญของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละระดับได้รับความพึงพอใจจากสินค้าและบริการจากบริษัทฯ
 • เพิ่มรายได้ธุรกิจฝึกอบรม (TRIN 4) และขยายธุรกิจสู่ AEC
 • สร้างระบบตัวชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicator-KPI)
 • เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านบริการ ได้แก่การจัดตั้งศูนย์บริการในภูมิภาค และระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร
 • พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้มากขึ้น (CSR)

วิสัยทัศน์ (Vision)

AIT จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคม ดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

พันธกิจ (Mission)

ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา

เป้าประสงค์หลักขององค์กร (Key Corporate Objectives : KCO)

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าประสงค์หลักขององค์กร (Key Corporate Objectives) ไว้ดังนี้

 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จสูงสุดให้ลูกค้า
 2. เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล