ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 5.21
2. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 7,000,000 3.39
3. น.ส.ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์ 6,898,115 3.34
4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,874,659 3.33
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,513,465 3.16
6. นายสุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64
7. น.ส.ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 5,052,908 2.45
8. นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 5,044,060 2.44
9. นางสร้อยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26
10. น.ส.จันทณา กระแสร์แสน 2,600,000 1.26