ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,996,104 6.59
2. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 53,766,125 5.21
3. น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน 34,490,575 3.34
4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 34,373,295 3.33
5. นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 34,007,200 3.30
6. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 30,000,000 2.91
7. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 30,000,000 2.91
8. นาย สุรพร รักตประจิต 27,279,425 2.64
9. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี 26,660,000 2.58
10. น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 25,409,540 2.46