ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 5.21
2. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 7,000,000 3.39
3. นาง ศศิเนตร พหลโยธิน 6,898,115 3.34
4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,874,659 3.33
5. นาย สุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64
6. น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 5,052,908 2.45
7. นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 5,044,060 2.44
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,462,380 2.16
9. น.ส. จันทณา กระแสร์แสน 2,620,000 1.27
10. นาง สร้อยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26