ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,489,185 6.15
2. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 53,766,125 5.21
3. น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน 34,490,575 3.34
4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 34,373,295 3.33
5. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 30,000,000 2.91
6. นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 28,600,300 2.77
7. นาย สุรพร รักตประจิต 27,279,425 2.64
8. น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 25,409,540 2.46
9. นาง สร้อยสน จารุดิลก 13,031,890 1.26
10. นาง จิราพร ปรีดาวรรณกุล 11,372,500 1.10