การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรุณาเลือกปี:

ปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ข ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด

ปี 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด

ปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด

ปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

ปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด

ปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

ปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด

ปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
หนังสือแจ้งแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับแก้ไข ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

ปี 2556

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด

ปี 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด

ปี 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด

ปี 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด

ปี 2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลด

ปี 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดาวน์โหลด
สำเนาข้อบังคับทีี่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท, ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี, อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2551, กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4) ดาวน์โหลด
การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) ดาวน์โหลด
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบวาระที่ 6) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด