This printed article is located at https://investor-th.ait.co.th/newsroom_set.html

SET Announcements


สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดาเนินกิจการ

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

15 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

15 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

02 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04 มิ.ย. 2563 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

12 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

11 พ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

27 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

27 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1_2563และการส่งคำถามล่วงหน้าและ แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

09 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ (แก้ไข)

09 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.