รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

26 เม.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

25 เม.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การไม่ปรับสิทธิของ AIT-W2

19 เม.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11 เม.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การส่งคำถามล่วงหน้า และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

17 มี.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม1)

03 มี.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

28 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

28 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

23 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

22 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข2)

22 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

22 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)

21 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

21 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

21 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

21 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

21 ก.พ. 2565 อ่านเพิ่มเติม

สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AIT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มกราคม 2565

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

13 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกรรมการลาออก

04 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

04 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AIT

28 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

24 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

22 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

22 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม