รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AIT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มกราคม 2565

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

13 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกรรมการลาออก

04 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

04 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AIT

28 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

24 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

22 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

22 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

11 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

09 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

09 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 ส.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

10 ส.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 พ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

06 พ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 พ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

06 พ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

22 เม.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

08 เม.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การส่งคำถามล่วงหน้า และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

08 มี.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)

15 ก.พ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข

15 ก.พ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

11 ก.พ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564

11 ก.พ. 2564 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

11 ก.พ. 2564 อ่านเพิ่มเติม