รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563

13 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ (แก้ไข)

09 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

08 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกรรมการลาออก

02 ส.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 12) สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562

26 ก.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และ ข้อ 29

18 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชี (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

25 เม.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11 เม.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562และการส่งคำถามล่วงหน้า

11 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การลงนามในสัญญาโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

05 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

ผลการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 11) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

25 ม.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม