รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 และ ข้อ 29

18 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชี (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

25 เม.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11 เม.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562และการส่งคำถามล่วงหน้า

11 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

การลงนามในสัญญาโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

05 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

ผลการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

26 ก.พ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 11) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

25 ม.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

04 ต.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 10) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

26 ก.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

23 เม.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10 เม.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการส่งคำถามล่วงหน้า

09 มี.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไขหน้า 3)

16 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม