คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กรุณาเลือกปี:

ปี 2564

ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2563

ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2561

ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3/2561
ไตรมาสที่ 2/2561
ไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2560

ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 3/2560
ไตรมาสที่ 2/2560
ไตรมาสที่ 1/2560

ปี 2559

ประจำปี 2559
ไตรมาสที่ 3/2559
ไตรมาสที่ 2/2559
ไตรมาสที่ 1/2559

ปี 2558

ประจำปี 2558
ไตรมาสที่ 3/2558
ไตรมาสที่ 2/2558
ไตรมาสที่ 1/2558

ปี 2557

ประจำปี 2557
ไตรมาสที่ 3/2557
ไตรมาสที่ 2/2557
ไตรมาสที่ 1/2557

ปี 2556

ประจำปี 2556

ปี 2555

ประจำปี 2555

ปี 2554

ประจำปี 2554

ปี 2553

ประจำปี 2553

ปี 2552

ประจำปี 2552