ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

  1Q2565 2564 2563 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,896.24 5,752.11 6,429.18 5,728.61
หนี้สินรวม 2,668.82 2,690.87 3,503.96 2,842.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,227.42 3,061.24 2,925.22 2,885.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,031.60 1,031.60 1,031.60 1,031.60
รายได้รวม 1,399.22 7,034.75 6,730.97 7,076.68
กำไรสุทธิ 166.18 527.12 394.27 392.09
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.51 1.91 1.90
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.71 11.10 8.35 10.31
ROE(%) 18.23 17.61 13.57 13.93
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.88 7.49 5.86 5.54