ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Unit : MB

งบการเงินรวม

  2561 2560 2559
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 4,272.78 5,024.95 4,511.80
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 1,528.12 2,153.41 1,627.80
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,744.66 2,871.54 2,884.00
รายได้รวม (ล้านบาท) 4,237.63 5,397.17 4,419.08
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 3,887.70 4,808.46 3,848.38
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) 236.83 431.13 429.39
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.15 2.09 2.08
จำนวนพนักงาน (คน) 469 332 321
จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (หุ้น) 206,320,897 206,320,897 206,320,897
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.70 2.16 2.67
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.96% 20.16% 24.49%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 5.59% 7.99% 9.72%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.75 0.56
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.41% 6.61% 8.30%