ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลที่สำคัญ

รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์               AIT
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 กรกฎาคม 2546
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,312,760,000 บาท (ณ วันที่ 18 มกราคม 2559)
ทุนจดทะเบียน     1,031,604,485 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว   1,031,604,485 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด      6,357 ราย (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558)
% Free float 72.36%
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้บริการด้านบำรุงรักษา และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เลขทะเบียนบริษัท            0107546000067
โทรศัพท์ 0-2275-9400
โทรสาร  0-22759100 และ 0-2275-9200
Web site www.ait.co.th
ผู้ตรวจสอบบัญชี 1. นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
  2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
  2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคาร เลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991