การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฎิบัติดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย
  2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงานอย่างชาญฉลาด

ปี 2558

โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
บริษัทพยายามการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการรณรงค์ให้ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ต้องการใช้และการใช้กระดาษรีไซเคิลในสำนักงาน เป็นประจำทุกปี

จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ และฝึกอบรมการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟ โดยจัดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การดูแลประตูทางออกไม่ให้สิ่งกีดขวาง ในปี 2558 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไฟไหม้จากการทำงาน

ปี 2557

โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
บริษัทพยายามการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้องค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการรณรงค์ให้ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ต้องการใช้และการใช้กระดาษรีไซเคิลในสำนักงาน เป็นประจำทุกปี

จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีการซ้อมเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ และฝึกอบรมการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟ โดยจัดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การดูและประตูทางออกไม่ให้สิ่งกีดขวาง ในปี 2557 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบติเหตุหรือเหตุไฟไหม้จากการทำงาน

ปี 2556

โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
บริษัทพยายามการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้องค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการรณรงค์ให้ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ต้องการใช้และการใช้กระดาษรีไซเคิลในสำนักงาน เป็นประจำทุกปี

ให้ความรู้เบื้องต้นกับพนักงานเรื่องเกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้บรรยาย และจำลองเหตุการณ์จริงเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสฝึกซ้อมและเตรียมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง


ปี 2555

ร่วมกันปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ปี 2554

พนักงานบริษัทได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อให้คืนธรรมชาติสู่ระบบนิเวศน์วิทยา ในวันที่ 22 เมษายน 2554 จ.สมุทรสาคร