ข้อกำหนดทางจริยธรรมของบริษัท

ข้อกำหนดทางจริยธรรมของบริษัท

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดทางจริยธรรมของพนักงานดังต่อไปนี้

  1. เคารพกฎหมายและระเบียบคำสั่งของบ้านเมืองทั้งตามลายลักษณ์อักษรและตามเจตนารมณ์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัทฯ
  2. สร้างสัมพันธภาพที่ทำให้มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับผู้มีอำนาจกำกับดูแล
  3. เสนอบริการลูกค้าภายในขอบเขตที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญโดยสุจริตและชัดเจน ไม่กระทำการโฆษณาชักจูงใจลูกค้าในลักษณะที่เป็นเท็จหรือเข้าใจผิด
  4. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
  5. ห้ามการใช้ข้อมูลวงในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการค้าหลักทรัพย์
  6. พนักงานต้องไม่เล่นการพนัน หรือการเสี่ยงโชคเก็งกำไร
  7. พนักงานต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือแสวงหาผลประโยชน์ในธุรกรรมที่ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย
  8. พนักงานไม่ควรรับของขวัญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีมูลค่าสูงหรือไม่ได้อยู่ในวาระโอกาส ตามจารีต ประเพณีของประเทศนั้นๆ
  9. ห้ามมิให้พนักงาน บริษัทฯให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจใดๆ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนหรือ สิ่งจูงใจแทนตนเอง
  10. บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารและแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการของบริษัทในประเด็นต่างๆ เช่น การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ บริษัทจึงได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”