ประวัติบริษัทและพัฒนาการสำคัญของบริษัท

ประวัติบริษัทและพัฒนาการสำคัญของบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด มหาชน ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของคุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาและรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในภาครัฐบาล เช่น บมจ. ทีโอที หรือ บมจ. กสท ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านการสื่อสาร

ในช่วงเริ่มตั้งบริษัทกลุ่มผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาและรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา และการเก็บรักษาสินค้าคงคลังซึ่งต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสูง อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยง่ายซึ่งถือเป็นปกติของธุรกิจประเภทนี้ แนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคงอยู่ในรูปแบบดังกล่าว หากแต่แนวโน้มในอนาคตธุรกิจด้านการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษา(Service Maintenance) จะเริ่มเข้ามามีสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา

พัฒนาการสำคัญของบริษัท

ปี 2558 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 3 บริษัทชั้นนำของโลก ได้แก่ F5 Networks, VMware และ NetApp เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเดินเกมรุกเทคโนโลยี Cloud & Virtualization นำเสนอโซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรและพร้อมเป็นผู้นำตลาด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนเงิน ลงทุนในบริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด (LAH) ที่ร้อยละ 50 โดยภายหลัง การเพิ่มทุนบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 270,000,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อนำบริษัทเข้าสู่ยุคของ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพ (Change) ให้รองรับกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทดำเนินการร่วมทุนกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของ บมจ. สามารถเทลคอม และ บจก. ล็อกซเล่ย ไวร์เลส ประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่ ในนาม บริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีไอซีทีครบวงจรโดยมุ่งเปิดตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าๆกัน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เปิดศูนย์อบรม “TRAIN 4 Training Center” อย่างเป็นทางการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Ms. Sithea San, CEO of First Cambodia ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัท First Cambodia เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท First Cambodia เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจวางระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในกัมพูชาที่เก่าแก่ที่สุด)
บริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 0-3-80 ไร่ (380 ตรว) พร้อมอาคารสำนักงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง (คือ อาคารที่ตั้ง สำนักงานในปัจจุบัน) เลขที่ 37/2 อาคาร เอไอที ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เนื่องจากทำเลที่ตั้งดี, ความพร้อม ทางด้านการเงินของบริษัทและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการขึ้นค่าเช่าในอนาคต
ปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท เคิร์ซ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 51,000,000 (ห้าสิบเอ็ดล้าน) บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของเคิร์ซ โดยบริษัทได้จัดงานแถลงข่าวดังกล่าวที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 687,736,360 (หกร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,868,180(สามร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ) บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,031,604,540(หนึ่งพันสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยสี่สิบ) บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis)ในอัตราจัดสรร1 (หนึ่ง)หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 (ห้า)บาท
ภายในกลางปี 2557 บริษัทคาดว่าจะได้เปิดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) อย่างเป็นทางการที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งชาติ จากเดิมที่เคยตั้งอยู่ภายในตัวบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าที่มากขึ้น
ปี 2555 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ขายหุ้นในบริษัทเมเปิ้ลพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 55% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่า 7,500,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทเมเปิ้ลพลัสสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท AIT
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าร่วมทุนกับบริษัท Loxley&AIT Holding Co.,Ltd (LAH) ซึ่งประกอบธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศพม่า มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท โดยบริษัท AIT เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ทาวเวอร์เอ็กซ์เอเซีย จำกัด จำนวน 99.98 % คิดเป็นมูลค่า 999,800 บาท
AIT-W1 ได้ครบกำหนดอายุ 5 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 343,868,180 บาท คิดเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้จำนวน 68,773,636 หุ้น
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่นั เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล 'รัษฎากรพิพัฒน์' เพื่อเชิดชูเกียรติ AIT ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาล จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้เปิดสาขาที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2555 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการการใหญ่บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ AIT พร้อมคณะผู้บริหารจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีของ AIT ภายใต้แนวคิด 'Your Success is Our Success' - 'ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของ AIT' เพื่อสะท้อนจุดยืนของ AIT ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ ตอบทุกโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำลูกค้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในระดับผู้บริหาร และพนักงานเรื่องความสามารถหลักขององค์กรเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555
ปี 2554 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (AIT-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) หรือ (AIT-WA) เป็นหุ้นสามัญในรอบปี 2554 จำนวน 1,306,610หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,533,050 บาท
ในปี 2554 เริ่มเปิดใช้ Training Center อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากบริษัทซิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Cisco Certified Systems Instructor (CCSI) เป็นผู้ให้ความรู้
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 200 Best Under a Billion เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งได้ทำการคัดเลือกจากบริษัทในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิคจำนวน 15,000 บริษัทที่มีรายได้ ระหว่าง 5 - 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพิจารณาในแง่อัตราการเจริญเติบโตของผลกำไร ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนต่อทุนของผู้ถือหุ้นในช่วง 12 เดือนและต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best CEO Award ในงาน SET Award 2554 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้รับการชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวครั้งแรกในปี 2552 โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าท้าชิงรอบสุดท้ายจำนวน 7 บริษัท ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 บริษัทฯได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนขายโซลูชั่นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เนื่องจากมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสที่ให้บริการโซลูชั่นด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมของโลก
ปี 2553 บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 200 Best under a Billion จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งพิจารณาจากจำนวนบริษัท 12,930 บริษัท ที่มียอดขายไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค และเป็น 1 ใน 9 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชำระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือของบริษัทย่อย (บริษัทเมเปิ้ล พลัส จำกัด) อีกร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมเปิ้ล พลัส จำกัด รวมเป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท โดยยังคงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยเท่าเดิมคือ ร้อยละ 55 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม( WARRANT) หรือ (AIT-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) หรือ (AIT- WA) เป็นหุ้นสามัญในรอบปี 2553 จำนวน 5,495,597 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 27,477,985 บาท
ปี 2552 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการของ บริษัท บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80) เนื่องจากไม่มีการดำเนินธุรกรรมทางการค้าใดๆ ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Performance Awards 2009 ในประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Awards 2009 อีกด้วย ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
ปี 2551 ได้ทำการลงทุนในการเปิดบริษัทย่อยขึ้นมา คือ บริษัท บีเอเอ็นซีเซิร์ฟ (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยทางบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้ทั้งสิ้นร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถรองรับตลาดระบบสื่อสารสนเทศ ของลูกค้ากลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินโดยเฉพาะ