สารจากประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งต่อเนื่องที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ภาคการส่งออกที่หดตัวลง การบริโภคภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่ม สูงขึ้น และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกำลังซื้อและการลงทุน โดยรวมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆข้างต้นแล้ว ยังจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวแปรอีกมาก เช่น เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลง ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้รวมทั้งการ เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผู้แข่งขันใหม่ๆเกิดขึ้นในตลาดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใน ระยะยาว ดังนั้นในปี 2558 จึงได้เริ่มดำเนินการแผนการเปลี่ยนแปลง (Change) องค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บริษัท โดยการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ System Integrator เพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ขยายธุรกิจบริการ และเพิ่ม การลงทุนด้านธุรกิจบริการ (Service Provider) ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นในส่วนขององค์กรยังต่องพัฒนาคนให้เป็น มืออาชีพ นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ และปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ Smart Company ภายในปี 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “Be a key player in driving Thailand’s digital society” โดยพันธกิจของเราจะยัง คงมุ่งมั่นดังเดิมที่ว่า “Your success is our success” หรือ “ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา”

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในปี 2558 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและภายใต้การเปลี่ยนแปลง รัฐบาลในกลางปี 2557 ซึ่งทำให้บริษัทต้องปรับลดเป้าการเติบโตจากปีก่อนลงเพื่อให้การคาดการณ์ผลประกอบการสอด คล่องกับเงื่อนไขและสภาพความเป็นจริง บริษัทยังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้ารายได้ใหม่และสร้างผลกำไรในอัตรา ที่ดีตลอดจนได้จ่ายเงินป็นผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น 0.55 บาทต่อหุ้น และยังมีโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่ม เติมตอนสิ้นงวดบัญชีตามนโยบาย

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร ทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและ ไว้วางใจบริษัทด้วยดีทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ผลตอบแทนจาก การลงทุนที่สูงติดอันดับต้นๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทพร้อมจะทุ่มเทความสามารถในทุกๆด้านเพื่อการดำเนินธุรกิจ อย่างรอบคอบ มั่นคง พร้อมยึดมั่นกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

นายธนา ไชยประสิทธ์
ประธานกรรมการ
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่