รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะ พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ไม่รวมการประชุมที่ไม่มีตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ โดยมีกิจกรรมหลักสรุปได้ดังนี้

 1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
 2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2558 เรื่อง ระบบควบคุมทรัพย์สินถาวร ระบบควบคุมการขาย ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบการรับรู้และบันทึกต้นทุนขาย ระบบการควบคุมทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และค่าแรง การคำนวณและจ่ายค่านายหน้า การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่าย Project Manager การติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อนๆ ที่จัดสอบทานและประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
 3. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฎิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมี คุณอภินันท์ ศรีปราโมช คุณวสันต์ สีหะวงษ์ คุณศรันย์ สัจวิทย์วิศาล คุณสัจจา ศรีวิลัย และคุณชุลีพร บุญสิริ และ หรือเจ้าหน้าท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่ดังกล่าว
 6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง คุณมณี
  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ คุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากเห็นว่า
  • มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา
  • ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน
  • ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ลดลงกว่าปี 2558 ประมาณร้อยละ 3.38
  • สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. ตามที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เคิร์ซ จำกัด “บริษัทย่อย” มาตั้งแต่เมษายน 2556 มีอัตราการถือหุ้นที่ร้อยละ 72.3 และมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้จำนวนเงิน 108.65 ล้านบาท แต่เนื่องจากการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทย่อย ไม่เป็นไปตามที่บริษัทได้วางเป้าหมายไว้ และยังคงมีค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ จำนวน 813,500 หุ้น ในราคา 80 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและได้ขายหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ กรรมการบริษัทย่อยที่เสนอขอซื้อมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ผลของการขายในครั้งนี้ บริษัทขาดทุนสุทธิจากการลงทุนในระยะเวลาประมาณ 2 ปี 5 เดือนเป็นเงินทั้งสิ้น 28.65 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าเมื่อสิ้นปี 2557 จำนวน 28.33 ล้านบาท จึงเหลือยอดขาดทุนสุทธิจำนวน 0.32 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 ใน งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับในงบการเงินรวมนั้น บริษัทบันทึกกำไรจากการขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 37.28 ล้านบาท หลังหักเงินได้จากการขายหุ้นกับมูลค่าทรัพยสินสุทธิของบริษัทย่อยในส่วนของบริษัทและส่วนต่ำกว่าของเงินลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้


นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ