ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลนักวิเคราะห์

ลำดับ บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม suwat@asiaplus.co.th 02 680 1242
2 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด Korawilai Tantivorawong korawilai@brookergroup.com 02 168 7100 #4001
3 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด Teerawut Kanniphakul teerawut.ka@cgs-cimb.com 02 209 8747
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สิธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง Sittidath.pr@countrygroup.co.th 02 205 7000 # 4400
5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) วีระวัฒน์  วิโรจน์โภคา Veeravat.V@fnsyrus.com 02 646 9821
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ warapornw@ktzmico.com 02 624 6273
7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นารี อภิเศวตกานต์ NareeA@phillip.co.th 02 635 1700 # 484
8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สนทนาวุฒิ รัชตระกูล Sontanawoo@tisco.co.th 02 633 6524
9 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด Supachai Wattanavitheskul Supachai.w@yuanta.co.th 02 009 8066