ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 5.21
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,354,708 3.56
3.  นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 7,000,000 3.39
4.  น.ส.ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์ 6,898,115 3.34
5.  นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,874,659 3.33
6.  นายสุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64
7.  น.ส.ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 5,052,908 2.45
8.  นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 5,044,060 2.44
9.  นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต 2,880,000 1.40
10.  นางสร้อยสน จารุดิลก 2,606,378 1.26