ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,648,185 6.62 %
2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 5.21 %
3. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 6,970,000 3.38 %
4. น.ส.ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์ 6,837,345 3.31 %
5. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,449,859 3.13 %
6. นายสุรพร รักตประจิต 5,455,885 2.64 %
7. นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ 4,989,290 2.42 %
8. น.ส.ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ 4,981,138 2.41 %
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 4,217,200 2.04 %
10. น.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี 2,800,000 1.36 %