รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 9) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เปลี่ยน Template)

18 ม.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

17 ม.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

25 ก.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

09 พ.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

09 พ.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท Campana (แก้ไข)

26 เม.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

24 เม.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท Campana

11 เม.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

11 เม.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10 มี.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

16 ก.พ. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

16 ก.พ. 2560 อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมและจ่ายเงินปันผลปี 2560

16 ก.พ. 2560 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

16 ก.พ. 2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

30 ม.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

08 พ.ย. 2559 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

08 พ.ย. 2559 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

08 พ.ย. 2559 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน (บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด)

23 ส.ค. 2559 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

11 ส.ค. 2559 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

11 ส.ค. 2559 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11 ส.ค. 2559 อ่านเพิ่มเติม