รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์


รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 11) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

25 ม.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

06 พ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

04 ต.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 10) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

26 ก.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

23 เม.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10 เม.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการส่งคำถามล่วงหน้า

09 มี.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไขหน้า 3)

16 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข Templete)

16 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

15 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมและจ่ายเงินปันผล ปี 2561

15 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

15 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

15 ก.พ. 2561 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 9) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เปลี่ยน Template)

18 ม.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

17 ม.ค. 2561 อ่านเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)

07 พ.ย. 2560 อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

10 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติม