ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Unit : MB

งบการเงินรวม

  2560 2559 2558
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 5,024.95 4,511.80 4,672.50
รวมหนี้สิน 2,153.41 1,627.80 1,810.10
รวมส่วนผู้ถือหุ้น 2,871.54 2,884.00 2,862.36
รายได้รวม 5,397.17 4,419.08 5,271.21
รวมค่าใช้จ่าย 4,808.46 3,848.38 4,601.09
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 431.13 429.39 532.51
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.09 2.08 2.58
จำนวนพนักงาน (คน) 332 321 312
จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 206,320,897 206,320,897 206,320,897
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.16 2.67 2.54
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.16% 24.49% 23.67%
อัตรากำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(%) 7.99% 9.72% 10.10%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.75 0.56 0.63
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.61% 8.30% 7.14%