ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Unit : MB

งบการเงินรวม

  2558 2557 2556
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 4,672.50 4,167.95 4,630.66
รวมหนี้สิน 1,810.15 1,486.65 2,194.50
รวมส่วนผู้ถือหุ้น 2,862.36 2,681.30 2,436.16
รายได้รวม 5,271.21 6,651.55 6,023.23
รวมค่าใช้จ่าย 4,601.09 5,807.64 5,286.04
กำไรสุทธิสำหรับปี 532.51 637.15 547.82
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.58 3.19 7.74
จำนวนพนักงาน (คน) 312 308 292
จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 206,320,897 206,320,897 206,320,897
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.54 2.65 2.04
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.67% 22.61% 23.91%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.10% 9.58% 9.10%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.63 0.55 0.90